ODKAZY: WWW.VYSIVACINITE.CZ WWW.VYSIVACISTROJE.EU

 

Obchodné podmientky a ochrana osobných údajov a reklamačný poriadok

  

     

 Obchodné podmienky

 • Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru, v dohodnutej cene, tak ako bola uvedená v cenníku prípadne dohodnutá pri potvrdení objednávky.

 • Platba je možná iba v EUR.

 • Tovar je prioritne určený pre zákazníkov na území SR. Export mimo SR je možný, predávajúci posúdi, či je možné tovar expedovať.

 • Tovar je možné objednať pomocou formulára, telefonicky alebo e-mailom.

 • Zrušenie objednávky je možné do 4 hodín od jej odoslania telefonicky alebo e-mailom. V ostatných prípadoch je zrušenie objednávky vecou dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.

 • Záručné opravy sú vykonávané servisnými strediskami za podmienok uvedených na záručnom liste.

 • Reklamácie zabezpečuje Predajca vykonávajú sa v servisných strediskách výrobcov. V prípade, že je to pre spotrebiteľa výhodnejšie, môže reklamovaný tovar odovzdať na adrese prevádzky firmy Rudolf Podaný – RUDY  Habánska  305, 908 77 Borský Mikuláš osobne.
  Vybavovanie reklamácie sa riadi záručnými podmienkami tovaru, Občianskym a Obchodným zákonníkom.
  REKLAMAČNÝ PORIADOK

 • Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou alebo kuriérom.

 • Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od kuriéra/prepravcu.
  V prípade poškodenia zásielky je kupujúci povinný od kuriéra/prepravcu vyžiadať spísanie protokolu o poškodení tovaru alebo kupujúci od kuriéra/prepravcu tovar neprevezme a poškodenie tovaru zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.
  Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nemusia byť predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nemusí byť kupujúcemu poskytnuté.

 • Ak sa vyskytnú nejasnosti týkajúce sa nákupu nášho tovaru a materiálov, alebo nejasnosti týkajúce sa technických špecifikácií a používania nášho tovaru alebo materiálov, môžete nás kontaktovať na tel. čísle 0907629821 alebo e-mailom; rudypodany@centrum.sk.

 • Tovar alebo materiál môže byť spotrebiteľom vrátený do siedmich pracovných dní od jeho prevzatia na doleuvedenú adresu. Tovar alebo materiál musí byť vrátený v pôvodnom obale a v takom stave ako bol prevzatý. Predávajúci vráti spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za materiál..
  Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa  alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

  Podmienky odstúpenia od zmluvy upravuje zákon č.108/2000 Z.z.

 

 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie, poskytnuté prostredníctvom objednávkového formulára alebo iným spôsobom, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Podrobné informácie o spracovávaní a ochrane osobných údajov v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

1. Prevádzkovateľ

Rudolf Podaný – RUDY
Habánska ul. 305
908 77 Borský Mikuláš
IČO; 41405404Prevádzkovateľ získava osobné údaje v rozsahu meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa prostredníctvom objednávkového formulára na e-mailovej adrese rudypodany@centrum.sk alebo telefonicky.

2. Tretie strany

Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9
975 99 Banská Bystrica
IČO; 36631124
preprava a doručovanie tovaru


3. Účel spracovania osobných údajov

Potvrdenie objednávky telefonicky a elektronickou poštou
Evidencia objednávok
Doručenie objednaného tovaru, vrátane telefonického kontaktu pred doručením
Vystavenie daňového dokladu - faktúry v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty

4. Zoznam spracovávaných osobných údajov

Fakturačné údaje: meno a priezvisko, adresa doručenia
Údaje pre doručenie: meno a priezvisko, adresa doručenia, telefónne číslo
Kontaktné údaje: meno a priezvisko, adresa doručenia, telefónne číslo, e-mailová adresa5. Nutnosť poskytnutia osobných údajov
Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru alebo materiálu očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.

6. Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru a to zmluvným kuriérskym spoločnostiam: Slovenská pošta a.s. a Slovenská pošta EXPRES kuriér,  Partizánska cesta č.9 , 975 99 Banská Bystrica , IČO; 36631124
Rozsah poskytovaných údajov: Meno a adresa príjemcu, adresa doručenia, telefónne číslo príjemcu, celková cena objednávky v prípade platby na dobierku. Vo výnimočných situáciách môže byť na doručenie tovaru operatívnym rozhodnutím vybraná iná kuriérska spoločnosť. Vzhľadom na operatívny charakter rozhodnutia nie je možné dopredu určiť názov a sídlo predmetnej spoločnosti.

7. Zverejnenie údajov

Prevádzkovateľ získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

8. Práva a povinnosti dotknutej osoby

Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.
Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke
Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od prevádzkovateľa vyžadovať:
Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov
Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje
Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
Likvidáciu jej osobných údajov
Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu neurčitú. Tento súhlas môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.
Zákazník si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 122/2013 Z.z. elektronickou poštou na adrese rudypodany@centrum.sk písomne.
V Borskom Mikuláši (aktualizácia 21.11.2013)
Predávajúci:
Rudolf Podaný – RUDY
Habánska 305
908 77 Borský Mikuláš
IČO: 41405404
IČ DPH: SK1028424529
Tel.: +421907629821
e-mail: rudypodany@centrum.sk

 

 

Reklamačný poriadok

1.Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

a) Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).

b) „Predávajúci“ je Rudolf Podaný – RUDY, Habánska ul. 305, 908 77 Borský Mikuláš zapísaná v žinosnenskom registri vedenom na Živnostneskom úrade v SENICI, č.205-3556
c) „Kupujúci“ je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe Tovaru.

2. Záručné podmienky

a) Ak Tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je Tovar Kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať. V prípade dodaného materiálu ak kupujúci zistí nedostatky počas spracovania oznámi túto skutočnosť predávajúcemu okamžite. V takýchto prípadoch zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny alebo časti kúpnej ceny  podľa zvolenia Kupujúceho prípadne podľa dohody Kupujúceho a Predávajúceho.
Je možné aj zameniť tento tovar alebo materiál za iný.


Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru kupujúcim, používanie tovaru a materiálu ako i skladovanie v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach, neodborné zaobchádzanie, zanedbanie starostlivosti o tovar, neodbornú montáž, nesprávnu manipuláciu a používanie tovaru, nesprávne ošetrovanie tovaru, neodbornú inštaláciu. Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká aj v prípade neodbornej montáže, neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, neodbornej manipulácii s tovarom alebo akéhokoľvek neodborného zásahu do tovaru počas záručnej doby inou ako oprávnenou osobou. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar a lebo materiál peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar.
Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa predchádzajúceho bodu bezplatné.


c) Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom.

d) Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy.
V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

3. Vybavenie reklamácie

a) Reklamácia sa uplatňuje v prevádzke Predávajúceho na adrese Rudolf Podaný – RUDY Habánska ul. 305, 908 77 Borský Mikuláš.
b) V prípade, že Kupujúci využije svoje právo a vyžaduje odstránenie poruchy Tovaru opravou a v inom subjekte ktorý nie je uvedený na záručnom liste predajca za prípadné škody na zakúpenom tovare neručí a kupujúcemu končí platnosť záruky. Kupujúci právo na záručnú opravu iba u subjektov uvedených v záručnom liste.

c) V prípade, že nie je možné uplatniť záručnú opravu u predajcu, zaistí záručnú opravu predajca iného autorizovaného subjektu. Predajca v deň prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru, v ktorom presne označí vady tovaru v súlade s ustanovením § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Po vybavení reklamácie predajca informuje kupujúceho formou elektronickej pošty a zároveň kupujúcemu doručí e-mailom alebo doporučenou poštou písomný doklad o vybavení reklamácie (reklamačný protokol) najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

d) Ďalej je Kupujúci oprávnený vyžadovať záručnú opravu v autorizovaných servisných strediskách, ktorých zoznam je priložený v dokumentácii k Tovaru, prípadne ich oznámi Predávajúci na požiadanie Kupujúcemu prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

e) Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
1) odovzdaním opraveného tovaru
2) výmenou tovaru alebo materiálu
3) vrátením kúpnej ceny alebo časti ceny tovaru alebo materiálu
4) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru alebo materiálu
5) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru alebo materiálu

f) V situácii, keď je Tovar alebo materiál potrebné zaslať Predávajúcemu, koná Kupujúci tak, aby bol Tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý Tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého Tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.

g) V prípade, že je reklamovaný tovar alebo materiál doručený poštou alebo kuriérom na adresu sídla alebo prevádzky Predajcu, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Zásielky na dobierku Predajca nepreberá.

h) Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného listu.

i) Predajca po riadnom vybavení reklamácie vyzve Kupujúceho telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom dohodnutým s Kupujúcim k prevzatiu opraveného Tovaru a reklamačného protokolu, resp. bude po vzájomnej dohode tovar spolu s reklamačným protokolom doručený Kupujúcemu formou doporučenej zásielky.

k) Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornej manipulácii s Tovarom alebo materiálom.

4. Záverečné ustanovenia

a) V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu.

V prípade, že si želáte tovar reklamovať, kontaktujte nás na tel. čísle 0907 629 821 alebo e-mailom na adresu; rudypodany@centrum.sk

Záruka

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji tovaru na súkromnú potrebu [§ 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka]. Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka.
Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru začína bežať záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru, avšak iba na nový tovar.
Všetky záručné opravy uplatnené právom sú bezplatné.


V Borskom Mikuláši 01.07.2007

Aktualizované: 01.07.2013